Pohyb částic ve stejnosměrném elektrickém poli. Metoda používaná k dělení směsi molekul podle jejich mobility v elektrickém poli. Rychlost migrace je přímo úměrná velikosti sumárního náboje částice a nepřímo úměrná její velikosti (molekulová hmotnost). Nejčastěji je používána elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (PAGE), a to v prostředí dodecylsulfátu sodného, který bílkovinu (v přítomnosti činidel štěpících disulfidické můstky) kompletně disociuje na podjednotky a denaturuje, čímž jí udělí stejný negativní náboj. Rychlost migrace pak závisí pouze na molekulové hmotnosti bílkoviny: Tato metoda (SDS-PAGE) je jednou z nejčastěji používaných metod ke stanovení čistoty bílkoviny a její molekulové hmotnosti.
 
 
Aparatura určená na provádění PAGE
 
 
 
Elektroferogram SDS-PAGE