Konstanta vyjadřuje afinitu k enzymu k substrátu (Km). Vystupuje v rovnici Michaelise-Mentenové, která popisující vztah mezi počáteční rychlostí enzymové reakce (v) a koncentrací substrátu (S). VL je limitní rychlost