Pokles rozpustnosti bílkoviny způsobený přídavkem většího množství solí (síran amonný). Tento pokles je způsoben odstraněním vody ze solvatačního obalu makromolekuly. Rozpustnost bílkoviny dále závisí na jejím náboji, a tím tedy na izoelektrickém bodu a pH roztoku. Tohoto jevu se využívá k selektivní izolaci bílkovin srážením.