Enzym, jehož aktivní místo mění konformaci vazbou malé molekuly jinam, než je vazebné místo substrátu. Tato vazba může způsobit aktivaci nebo inhibici enzymu (změna Michaelisovy konstanty) a má význam při regulaci. Allosterické enzymy vykazují typickou sigmoidní křivku závislosti počáteční rychlosti na koncentraci substrátu.