Imunochemická metoda (enzyme linked immunosorbent assay) používaná ke stanovování proteinů pomocí specifické protilátky. Jedno z možných uspořádání je následující:
1) protilátka (IgG) se naváže na pevný polystyrénový povrch
2) přidá se roztok se stanovovaným proteinem. Tento se naváže na protilátku
3) přidá se totožná protilátka 2 proti bílkovině, kde je kovalentně navázán enzym, jehož aktivitu lze snadno stanovit (peroxidáza)
4) po odmytí nenavázané protilátky 2 se stanoví aktivita navázaného enzymu, která je přímo úměrná koncentraci stanovované bílkoviny v roztoku.