Rovnice popisující vztah mezi velikostí redoxního potenciálu a koncentrací oxidované a redukované složky.
 
E´= Eo´ + RT ln Cox
nF Cred
kde E´ je potenciál definovaný při pH 7.
Eo´ je standardní redoxní potenciál (pH 7, T = 273 K).