Syntéza mRNA podle templátu DNA. Proces katalyzuje enzym RNA polymeráza z nukleosidtrifosfátů. Transkripce se děli na etapy: iniciace, elongace a terminace. Při iniciaci se RNA polymerasa váže na DNA do místa promotoru přidáváním nukleotidů k jednomu z řetězců DNA za vytvoření kovalentní vazby. K terminaci dochází po rozpoznání „stop“ signálu RNA polymerasou. V tom okamžiku se ternární komplex DNA-RNA-RNA polymerasa rozštěpí.