Vazba mezi cukrem a alkoholem vedoucí ke vzniku acetalu. Glykosidovou vazbou jsou vázány dva cukry v molekule oligo nebo polysacharidu. Kromě O-glykosidové vazby existují také N-glykosidy (nukleosidy) a S-glykosidy. Homoglykosidovou vazbou jsou vázány pouze cukerné složky (oligosacharidy, polysacharidy).
 
 
 
Heteroglykosidová vazba obsahuje necukernou složku.
V užším slova smyslu se u rostlin glykosidy nazývají zásobní formy fenolické látky vázané acetalovou vazbou na b-D-glukózu (např. amygdalin z mandlí).
 
 
 
 
Významnými glykosidy jsou konjugáty hydroxysloučenin s uronovými kyselinami, které se takto vylučují močí.