Modifikace proteinu kovalentní vazbou s další skupinou, ke které dochází po opuštění ribosomu. Velký význam má postranslační modifikace vedoucí ke změně kinetických vlastností proteinu, která se uplatní při regulaci enzymové aktivity. (Příklad: fosforylace, vazba -AMP skupiny, apod.). Proteiny syntezované na membránově vázaných polysomech jsou před dosažením místa určení rozsáhle modifikovány.