Haploidní buòka
Hem
Hemoglobin
Heparin
Heterochromatin
Heterotrof
Hillùv koeficient
Histon
Holoenzym
Homozygot
Hormon
Hyaluronát
Hydrolasy
Hypoxanthin