Úvod

Složení živé hmoty

Aminokyseliny

Peptidy

Fibrilární bílkoviny

Transportní bílkoviny

Signální a ochranné bílkoviny

Sacharidy

Glykosidy

Nukleové kyseliny

Lipidy

Metabolismus

Enzymy

Enzymová kinetika

Koenzymy

Bioenergetika

Katabolismus bílkovin

Metabolismus aminokyselin

Metabolismus nukleotidů

Proteosyntesa

Metabolismus sacharidů

Metabolismus lipidů

Krebsův cyklus

Biologické oxidace

Fotosyntesa

Metabolismus porfyrinů

Isoprenoidy

Sekundární metabolity

Regulace metabolismu

Neurohumorální systém

Fysiologická biochemie 

 

                         Interaktivní elektronická učebnice biochemie

Úvod. Historie oboru.  Objekty a metody zkoumání. Praktické uplatnění biochemických poznatků.

 

Složení živé hmoty, biogenní prvky. Hierarchie struktur, přehled významných látek.

 

Aminokyseliny a jejich vlastnosti (ve Wordu). Proteinogenní aminokyseliny a jejich dělení. Volné aminokyseliny. Analytika aminokyselin.

 

Peptidy, jejich vznik, názvosloví. Sekvence a její určení. Biochemicky významné peptidy. Struktura bílkovin, konformace a její změny, allosterie. Metody studia bílkovin. (ve Wordu)

 

Fibrilární bílkoviny. Struktura, vlastnosti, funkce. Rozdělení, zástupci, výskyt.(ve Wordu)

 

Transportní bílkoviny. Hemoglobin, struktura, vlastnosti, funkce. Allosterie. Druhy hemoglobinu, patologické hemoglobiny, jejich analytika. (ve Wordu)

 

Signální a ochranné bílkoviny. Imunoglobuliny, struktura, rozdělení, vlastnosti a funkce (ve Wordu). Praktické aspekty, lékařství, technologie. Ostatní signální a regulační bílkoviny.

 

Sacharidy. Názvosloví a rozdělení monosacharidů. Obecné vlastnosti, typické reakce. Deriváty monosacharidů. Volné monosacharidy, výskyt a funkce. (ve Wordu)

 

Glykosidy, di-, oligo- a polysacharidy. Rozdělení, struktura a funkce v organismu, výskyt. Technologický význam. Glykoproteiny a proteoglykany. (ve Wordu)

 

Nukleové kyseliny. Složení a struktura DNA a RNA, přehled základních typů. Vlastnosti nukleových kyselin, chemické metody studia. (ve Wordu)

 

Lipidy. Složení, vlastnosti, rozdělení a funkce. Praktické aspekty – tuky, jejich charakterisace. Struktura biomembrán, základní vlastnosti a funkce. (ve Wordu)

 

Metabolismus. Obecné rysy přeměny látek v živých systémech. Katabolismus a anabolismus. Chemické reakce, rovnováha, energetika. Biokatalýza. (ve Wordu)

 

Enzymy, jejich struktura, vlastnosti, rozdělení a názvosloví. Rychlost enzymových reakcí, aktivita, podmínky. (ve Wordu)

 

Enzymová kinetika. Organisace a regulace enzymů. Praktické aspekty. (ve Wordu)

 

Koenzymy, funkce, vztah k enzymům. Dělení podle typu reakcí. Přehled nejvýznamnějších koenzymů (ve Wordu), struktury, vztah k vitaminům. (ve Wordu)

 

Bioenergetika. Spojitost biochemických reakcí. Spřažené reakce, makroergické sloučeniny, význam a typické příklady. (ve Wordu)

 

Katabolismus bílkovin. Trávení. Obecné přeměny aminokyselin. metabolismus dusíku. (ve Wordu)

 

Metabolismus aminokyselin. Přeměny jednotlivých aminokyselin, vzájemné přeměny a katabolismus.(ve Wordu)

 

Metabolismus nukleotidů. Degradace a syntesa nukleových kyselin. Metabolismus nukleotidů, syntesa a degradace.

(ve Wordu)

Proteosyntesa (ve Wordu).Genetická informace, její přenos a exprese. Proteosyntesa, regulační mechanismy a metody.

(ve Wordu)

Metabolismus sacharidů (ve Wordu). Degradace a syntesa polysacharidů (ve Wordu). Glykolysa, reakční schema, energetika, regulace. Resyntesa glukosy. Další přeměny monosacharidů. Hexosamonofosfátová cesta, pentosový cyklus.

 

Metabolismus lipidů (ve Wordu). Degradace a biosyntesa tuků a fosfatidů. Degradace a biosyntesa mastných kyselin. Ketonické látky.

 

Cyklus trikarboxylových kyselin (Krebsův cyklus) (ve Wordu). Reakční schema, energetika. Biosyntetický význam, regulace.

 

Biologické oxidace (ve Wordu). Typy a význam, příklady. Energetika. Oxidační fosforylace. Organisace dýchacího řetězce, protonmotivní síla, vznik ATP. Mikrosomální elektronový transport (ve Wordu). Nitrogenasa (ve Wordu). Oxygenace.

 

Fotosyntesa, pigmenty, přenos elektronů a vznik ATP. Fixace CO2. (ve Wordu)

 

Metabolismus porfyrinů. Biosyntesa a odbourání hemu. (ve Wordu)

 

Isoprenoidy (ve Wordu), steroidy (ve Wordu), významné látky.

 

Sekundární metabolity, významné pochody. Syntéza aromátů. Alkaloidy. (ve Wordu)

 

Regulace metabolismu (ve Wordu), vzájemné vztahy. Kompartmentace (ve Wordu). Membránový transport (ve Wordu)

 

Neurohumorální systém (ve Wordu). Mechanismus působení hormonů. Molekulární základy přenosu nervového vzruchu.

 

Fysiologická biochemie. (ve Wordu)